اثر پری بیوتیک ها بر کیفیت پوسته ی تخم مرغ"

"اثر پری بیوتیک ها بر کیفیت پوسته ی تخم مرغ" کیفیت پوسته یکی از مهمترین نگرانی ها در صنعت طیور تخمگذار است که بازده اقتصادی تولید تخم و نیز قابلیت جوجه درآوری را تحت تاثیر قرار می دهد.کیفیت پوسته ی تخم تحت تاثیر فاکتورهای زیادی از قبیل بیماری، وضعیت تغذیه ای گله، استرسی گرمایی و سن قرار می گیرد. مقاومت بالای پوسته ی تخم مرغ در برابر شکسته شدن و عدم نقص در پوسته برای محافظت در برابر نفوذ باکتری های بیماری زا از قبیل سالمونلا به داخل تخم مرغ ضروری است. برآورد شده است که تخم مرغ های با پوسته های آسیب دیده ۱۰ - ۶ ٪ از کل تخم مرغ های تولیدی را شامل می شود که منجر به خسارت های اقتصادی زیادی می شود. یکی از نگرانی های عمده، کاهش کیفیت پوسته همزمان با افزایش سن مرغ ها است که به واسطه ی افزایش در وزن تخم مرغ بدون هیج افزایشی در مقدار کربنات کلسیم ذخیره شده در پوسته رخ میدهد. به همین دلیل تولید تخم مرغ های ترک دار می تواند در پایان دوره ی تخم گذاری از ٪۲۰ هم تجاوز کند. پری بیوتیک ها اجزای خوراکی غیرقابل هضم هستند که اثرات انتخابی بر میکروفلور روده دارند. آنها از اولیگوساکاریدهای غیرقابلی هضم تشکیل شده اند که شامل فروکتوالیگوساکاریدها، گالاکتواولیگوساکاریدها، ترانس گالاکتوساکاریدها و مانان اولیگوساکاریدها هستند، فروكتواليگو ساكاريدها و اينولين انواعي از فروكتوپلي ساكاريدها هستند كه از واحدهاي گلوكز-فروكتوز تشكيل شده اند و تفاوت بين آنها در طول زنجيره پليمري است که نه توسط آنزیم های هضمی آندوژنوس هیدرولیز می شوند و نه توسط میزبان جذب می شوند و به عنوان یک عامل پری بیوتیکی مورد توجه اند. گزارش شده در مرغ های تخم گذار اینولین عملکرد تخم، مصرف مواد معدنی، درصد پوسته ی تخم و مقاومت پوسته به شکستگی را بهبود داد. همچنین فعالیت آمیلاز پانکراسی افزایش و غلظت کلسترول زرده بدون اینکه کیفیت داخلی تخم مرغ تحت تاثیر قرار گیرد، کاهش می یابد. @dkbir