مرکز آمار ایران خبر داد: کاهش قیمت تولید محصولات مرغداری در بهار امسال نسبت به زمستان ۹۵

مرکز آمار ایران خبر داد: کاهش قیمت تولید محصولات مرغداری در بهار امسال نسبت به زمستان ۹۵ گزارش شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در بهار امسال منتشر شد. گزارش شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در بهار امسال منتشر شد. شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در بهار سال ۱۳۹۶ به عدد ۲۵۰,۶۳ رسيد که ۳,۷۷ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) کاهش و ۱۹.۹۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزايش داشته است. گروه مرغ و گروه تخم مرغ به ترتیب با کاهش ۰.۴۱ و ۱۲.۷۱ درصدي، کاهش ۳.۷۷ درصدي شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده­اند. همچنين گروه مرغ و تخم مرغ به ترتيب با ۱۷.۴۴ و ۳۱ درصد افزايش، موجب افزایش ۱۹.۹۴ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل را داشته‌اند. تغيير شاخص در چهار فصل منتهي به بهار ۱۳۹۶ نسبت به چهار فصل منتهي به بهار ۱۳۹۵، ۱۶.۵۰ درصد (تورم سالانه) افزایش داشته است. شاخص استاني بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در بهار سال ۱۳۹۶ نشان مي‌دهد که تمامی استان‌های کشور به‌جز کرمانشاه نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان مازندران با ۴۰,۲۳ درصد است. استان کرمانشاه ۱.۸۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. به علاوه استان های کرمان و البرز به ترتیب با ۱۳.۵۴ درصد افزایش و ۱۷.۴۱ درصد کاهش به ترتيب بيشترين افزایش و کاهش قیمت را نسبت به فصل قبل تجربه کرده اند. شاخص گروه­هاي اصلي مرغ در بهار ۱۳۹۶ شاخص گروه مرغ به ۲۸۱,۲۱ واحد رسيده که به ترتیب نسبت به فصل قبل ۰.۴۱ درصد کاهش و ۱۷.۴۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش يافته است. همه اقلام اين گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتيب ۱۸.۳۲، ۱۱.۰۵ و ۴۶.۹۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته­اند. همچنين پولت، مرغ گوشتی به ترتيب ۱.۰۹ و ۱.۷۶ درصد نسبت به فصل قبل کاهش داشته‌اند. دیگر قلم گروه، جوجه یک روزه ۴.۶۹ درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافته است. تخم مرغ در بهار ۱۳۹۶ شاخص گروه تخم مرغ به ۱۷۹,۳۲ واحد رسيده که نسبت به فصل قبل ۱۲.۷۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱.۰ درصد افزایش داشته است. در اين گروه تخم مرغ نطفه­دار و تخم مرغ خوراکي به ترتیب ۴.۴۷ و ۲۰.۵۹ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان مي دهد. همچنين اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتيب ۳۴.۸۲ و ۲۶.۸۶ درصد افزايش داشته است. ساير اين گروه شامل کود است که به ترتيب ۰,۲۱ و ۰.۵۲ درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.