دستیابی محققان ایرانی به فناوری تولید سریع بیوکمپوست غنی شده از پسماندهای جامد شهری و کشاورزی

????دستیابی محققان ایرانی به فناوری تولید سریع بیوکمپوست غنی شده از پسماندهای جامد شهری و کشاورزی ????محققان بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به فناوری تولید سریع بیوکمپوست غنی شده از پسماندهای جامد شهری و کشاورزی دست یافتند. ????غلامرضا صالحی جوزانی، استاد بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: یکی از معضلات فعلی جامعه بشری از جمله در ایران تولید انبوهی از زباله ها و پسماندهای شهری و کشاورزی است. هر ایرانی روزانه حدود ۸۰۰ گرم زباله تولید می کند که با توجه به جمعیت ۷۵ میلیونی ایران روزانه شش هزار تن و سالانه ۲۰ میلیون تن زباله در کشور تولید می شود. این زباله های جامد عمدتا در اطراف شهرها دفن می شوند. ????وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر سالانه میلیون ها تن انواع پسماندهای کشاورزی و دامپروری از قبیل کاه و کلش و باگاس، سرشاخه های درختان، و پسماندهای دامی نیز در کشور تولید می شوند که قسمت اعظم این پسماندها به طور معمول بلااستفاده مانده یا سوزانده می شوند که به آلودگی های زیست محیطی و به خطر افتادن سلامت جامعه منجر می شود. ????صالحی تصریح کرد: یکی از روش های سبز و دوستدار محیط زیست برای مدیریت پسماندهای جامد کشاورزی و شهری تبدیل آن به نوعی کود آلی ایمن موسوم به کمپوست است. ????تولید کود کمپوست به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی ضمن کاهش آلودگی های ناشی از پسماندها، اثرات زیست محیطی مضر کاربرد وسیع کودهای شیمیایی را نیز کاهش می دهد. از طرف دیگر استفاده از کمپوست در خاک های زراعی باعث افزایش ماده آلی خاک و بهبود ساختار خاک برای تبادل هوا و حفظ رطوبت و نهایتا رشد گیاهان می شود. http://www.iana.ir/fa/news/46778 https://t.me/ianair